Hotline : 08.38578.579 - 08.62611.284

Koceity gel milk

Kociety Coffee & Milk Peeling Gel ( Gel Dưỡng Da )
Description

 

Kociety Coffee & Milk Peeling Gel ( Gel Dưỡng Da )

Giaøu tinh chaát haït caø pheâ arabica laø chaát taåy teá baøo cheát, Töï nhieân giuùp ñieàu trò vieâm da ñoû, laøm giaûm söï xuaát hieän cuûa nhöõng ñoám saäm maøu, loaïi boû môõ thöøa döôùi da. Caûi thieän toâng maøu vaø ñoä mòn maøng cuûa da treân toaøn boä cô theå cuûa baïn.

Caùch duøng:

Söû duïng tröôùc hoaëc sau khi taém. Duøng moät ít leân baøn tay thoa thoa ñeàu nhöõng vuøng muoán taåy da. Sau ñoù duøng long baøn tay ma saùt ñeàu khoaûng vaøi phuùt seõ thaáy hieäu quaû, laøm cho da mòn maøng vaø traéng hôn.

Reviews

There are yet no reviews for this product.

Liên hệ

 •  

  912 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5

  Hồ Chí Minh - Việt Nam

 •  

  Phone: +84.8.38578.579 hoặc +84.8.62611.284

  Fax: +84.8.38565.954

 •  

  Support 1: info@daihaithong.com.vn

  Support 2: support@daihaithong.com.vn

Video

Giờ làm việc

 • Thứ 2 - Thứ 6 : 9:00 - 22:00
 • Thứ 7 : 10:00 - 24:00
 • Chủ nhật : 12:00 - 24:00